پروژه ها

طراحی مرحله اول و دوم ساختمانهای ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم ساختمانهای ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم حسینیه شهر مرزی مهران
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم حسینیه شهر مرزی مهران

کارفرما : سازمان حج و اوقاف

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی سایت پروژه فرهنگی ، ورزشی ، اداری
طراحی - نظارت
طراحی سایت پروژه فرهنگی ، ورزشی ، اداری

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت دانشگاهی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت دانشگاهی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم سایت اردوگاهی شیرآباد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سایت اردوگاهی شیرآباد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم سایت ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سایت ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مجتمع ورزشی شهید حسینی
طراحی - نظارت
مجتمع ورزشی شهید حسینی

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

طراحی و ساخت ویلاهای دوقلو -دماوند -وادان
طراحی - اجرا
طراحی و ساخت ویلاهای دوقلو -دماوند -وادان

کارفرما : شرکت تولیدی دامپروری ماز دماوند

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 9 از 12