پروژه ها

ویلای آبسرد
طراحی - اجرا
ویلای آبسرد

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج
طراحی - نظارت
مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مجتمع مدیریت بحران
طراحی - نظارت
مجتمع مدیریت بحران

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

ویلای آبسرد دماوند
طراحی - اجرا
ویلای آبسرد دماوند

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی - نظارت

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول ، دوم  و نظارت پروژه تجاری ، فرهنگی و آموزشی شهید بروجردی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول ، دوم و نظارت پروژه تجاری ، فرهنگی و آموزشی شهید بروجردی

کارفرما : موسسه فرهنگی هنری شهید بروجردی

آخرین وضعیت پروژه : آغاز مرحله اجرایی

پروژه مجموعه ورزشی استخر نور
طراحی - نظارت
پروژه مجموعه ورزشی استخر نور

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی سرای محله شریف
طراحی - نظارت
پروژه ی سرای محله شریف

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی ساختمانهای شهرداری سطح کشور
طراحی - نظارت
طراحی ساختمانهای شهرداری سطح کشور

کارفرما : سازمان شهرداری ها و دهداری های وزارت کشور

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی داخلی دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان و بازسازی های آن
طراحی - اجرا
طراحی داخلی دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان و بازسازی های آن

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 7 از 12