پروژه ها

پروژه مسکونی جمال آباد
طراحی - اجرا
پروژه مسکونی جمال آباد

کارفرما : آقای مشهدی نیاورانی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

برج مسکونی نیاوران
طراحی - اجرا
برج مسکونی نیاوران

کارفرما : جناب آقای سلیمی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مسکونی آقای ابتکار
طراحی - نظارت
مسکونی آقای ابتکار

کارفرما : جناب آقای ابتکار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی نمای مسجد علی بن ابیطالب
طراحی - نظارت
طراحی نمای مسجد علی بن ابیطالب

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

طراحی مرحله اول و دوم مسجد خوارزمی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم مسجد خوارزمی

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی  خ آپادانا  نیلوفر
طراحی - اجرا
بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی خ آپادانا نیلوفر

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مرکز آموزشی قم
طراحی - نظارت
مرکز آموزشی قم

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم ساختمانها و سایت ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم ساختمانها و سایت ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد ناحیه
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد ناحیه

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سرای محله حسینیان
طراحی - نظارت
سرای محله حسینیان

کارفرما : شهرداری منطقه 7

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 8 از 12