مجتمع مدیریت بحران
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

این مجموعه به دلیل خاص بودن و نوع کاربردی که دارد از لحاظ سازه جزو ساختمانهای خاص به حساب می آید که در صورت وجود حادثه ، محل امنی برای کمک رسانی دولتی محیا می گردد . همچنین دارای انبارهای وسیع برای نگهداری مواد غذایی و مصرفی و آذوقه می باشد .

 این مجموعه شامل 5 طبقه بوده که پلان این مجموعه در طبقه زیزمین شامل تأسیسات و دو انیار وسیع می باشد .طبقه همکف پارکینگ و بارانداز و انبار و قسمت اداری است .طبقه اول نیز شامل قسمت اداری و انبار و یک سوییت برای افراد مقیم در این مجموعه بوده که بصورت شیفتی حضور خواهند داشت ، است . در طبقه دوم قسمت اداری و محل آموزش مدیریت بحران و در طبقه سوم شامل اتاق جلسات و قسمت اداری است .

در این مجتمع سعی بر این است که بابت مصونیت در مقابل زلزله و بحران از سیستم خشک در ساختمان پیروی گردد لذا کلیه دیوارها از 3D پانل و نمای ساختمان از سیستم آلومینیوم پانچ استفاده گردیده است .

حسن مضاعف این سیستم عدم آسیب رسیدن به شیشه ها و پنجره ها در شرایط نامتهادل مراجعه کنندگان در مواقع بحرانی می باشد .