پروژه ها

محوطه سازی - landscape

    طراحی مرحله اول ، دوم  و نظارت بوستان غدیر (  27 هکتار )
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول ، دوم و نظارت بوستان غدیر ( 27 هکتار )

کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

بوستان عباسپور
طراحی - نظارت
بوستان عباسپور

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1