پروژه ها

فرهنگی

مجتمع مدیریت بحران
طراحی - نظارت
مجتمع مدیریت بحران

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سرای محله حسینیان
طراحی - نظارت
سرای محله حسینیان

کارفرما : شهرداری منطقه 7

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم  سالنهای آمفی تئاتر
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سالنهای آمفی تئاتر

کارفرما : نیروها ی مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی خانه ی فرهنگ نظام آباد
طراحی - نظارت
طراحی خانه ی فرهنگ نظام آباد

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سرای محله ناحیه 4
طراحی - نظارت
سرای محله ناحیه 4

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1