طراحی مرحله اول و دوم سالنهای آمفی تئاتر
شرح خدمات انجام شده :

با مجموع زیربنای 1800 متر مربع