سرای محله حسینیان
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان به کارفرمایی شهرداری منطقه 7 تهران مبادرت به طراحی ساختمانی با عنوان سرای محله و عملاً چند کاربری و برای رفع کمبودهای فضای فرهنگی ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی و حتی مهد کودک در سطح محله نموده است . طرح ناگزیر به جانمایی عملکردهای فوق در طبقات مستقل بوده و حداکثر تلاش برای در نظر گرفتن ورودی های مستقل برای فضاهای خاص از جمله مهد کودک صورت پذیرفته است . سطح اشغال پروژه  210 متر مربع و مجموع زیربنای 1050 متر مربع در 5 طبقه است .