پروژه ها

نیروهای مسلح

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد ناحیه
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد ناحیه

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم ساختمانهای ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم ساختمانهای ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه فرهنگی  ورزشی اداری
طراحی - نظارت
پروژه فرهنگی ورزشی اداری

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی  اداری فرهنگی مذهبی
طراحی - نظارت
پروژه ی اداری فرهنگی مذهبی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1