طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد ناحیه
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مساحت کل زمین حدود 42000 متر مربع می باشد و تعداد 28 ساختمان در این زمین طراحی شده است . مهندسین مشاور نقش شارستان در جهت پاسخگویی به نیاز مجموعه اداری ، فرهنگی ، ورزشی برای نیرو های مسلح طراحی سایت و ساختمانهای مد نظر کارفرمای محترم را در سال 79به عهده گرفت .

سایت پروژه از لوپ سواره در محیط پروژه برخوردار است و سایت از لحاظ عملکردی به زونهای چندگانه تقسیم گردیده است که هر یک از زونها توسط لوپ سواره دیگری احاطه گردیده است .

سایت پروژه در پاره ای از موارد دارای اختلاف سطح است که طراح ناگزیر به تراس بندی در سایت گردیده است.

ساختمانهای پروژه از نمای مدرن و مقتدر برخوردار است به نحوی که صلابت و قدرت را تداعی نماید .