پروژه فرهنگی ورزشی اداری
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مساحت کل زمین حدود 54000 متر مربع می باشد و تعداد 22 ساختمان در این زمین طراحی شده است .