طراحی مرحله اول و دوم ساختمانهای ستاد آماد و پشتیبانی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان به دلیل وسعت مناسب سایت ، کلیه جزء فضاهای مورد نیاز کارفرمای محترم را بصورت مستقل و با پراکندگی و فاصله مناسب از هم ، جانمایی و طراحی نموده است . مباحث پدافند غیر عامل و همچنین استتار به درستی و دقت مورد کنترل مضاعف قرار گرفته است . ساختمانها اغلب یک و دو طبقه در نظر گرفته شده است و از لحاظ انواع مصالح و رنگ با ساختمانهای اراضی همجوار هماهنگ است . مساحت کل زمین حدود 116000 متر مربع می باشد و تعداد 40 ساختمان در این زمین طراحی شده است .