پروژه ها

سیویل

طراحی مرحله اول و دوم ساختمانها و سایت ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم ساختمانها و سایت ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی سایت پروژه فرهنگی ، ورزشی ، اداری
طراحی - نظارت
طراحی سایت پروژه فرهنگی ، ورزشی ، اداری

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت دانشگاهی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت دانشگاهی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم سایت اردوگاهی شیرآباد
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سایت اردوگاهی شیرآباد

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم سایت ستاد آماد و پشتیبانی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سایت ستاد آماد و پشتیبانی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایت مرکز آموزشی شهید ردانی پور
طراحی - نظارت
سایت مرکز آموزشی شهید ردانی پور

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1