طراحی سایت پروژه فرهنگی ، ورزشی ، اداری
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان طراحی سایت و سیویل پروژه فوق را به وسعت 54000 متر مربع و بعلاوه این ساختمانهای آن بعهده داشته است . سایت فوق بسیار متراکم بوده و کاربری فرهنگی و ورزشی داشته است . سایت دارای پارکینگ طبقاتی مجهز و قابل توجه است .