سایت مرکز آموزشی شهید ردانی پور
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

این پروژه با وسعت 580000 مترمربع در دستور کار مهندسین مشاور نقش شارستان قرار گرفت . این سایت جدا از وجود تپه ماهورهای سینوسی( در برشهای عرضی کاملا مشهود است)و اختلاف ارتفاع بوده و در مقاطع عرضی ، در محور طولی نیز از جنوب به شمال دارای شیب زیاد و قابل ملاحظه ای بود، و این شرایط طراحی ویژه ای را طلب می کرد که با توجه به توپوگرافی خاص سایت ، طراحی و زون بندی داخلی سایت دستخوش موضوعات پیچیده ای بود و اگر چه از اصول کلی خود دور نشد اما ویژگیها و ارتباطات داخلی متفاوتی را ایجاب می نمود . بنابراین  مشاور با طراحی آلترناتیوهای متنوع و ایجاد زون بندی مناسب فضاها و جلسات متعدد کارشناسی با کارفرمای محترم ،در نهایت در قالب مناسب ترین آلترناتیو ، طراحی پروژه را به سرانجام رساند. این مجموعه از ساختمانهای اداری ، ورزشی ( استخر ، سالن فوتسال ، بسکتبال ) ، فرهنگی (آمفی تئاتر ، سالنهای همایش و مسجد ) ، خدماتی ، رفاهی و اقامتی برخوردار است .زیر بنای کل  24000مترمربع  جانمایی گردید.

از سمت شرق سایت همجوار سایت نظامی بوده و از سمت غرب به زمینهای می رسد که در تملک ارمنه می باشد، جبهه شمالی سایت نیز به زمینهای محدود می شود که متعلق به سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران می باشد و از جنوب به خیابانی منشعب شده از جاده تلو می باشد.

دسترسی اصلی به سایت از طریق خیابانی است که از جاده تلو منشعب شده و در جنوب سایت قرار می گیرد .

دسترسی اصلی به سایت از طریق خیابانی است که از جاده تلو منشعب شده و در جنوب سایت قرار می گیرد .