طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت دانشگاهی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان ، سایت دانشگاه شهید مطهری را به وسعت 100 هکتار در تاریخ 87آغاز نمود . دانشگاه مد نظر کارفرما ، جامع و از دانشکده ها و پژوهشکده های متعددی برخوردار است . سایت این دانشگاه به چند زون اصلی از قبیل محل استقرار دانشکده ها ، اداری ، خدماتی ، ورزشی ، فرهنگی ، خوابگاهی و ... تقسیم گردید و هر یک از زونهای اصلی به چند زون فرعی تقسیم گردید . طراحی سایت از قوانین طراحی شهری متاثر گردیده و شریانهای اصلی ، فرعی ، سواره ، پیاده ، میدانچه ها ، ورودی ، فضاهای سبز و ... همگی مطابق استانداردهای طراحی شهری درنظر گرفته شده اند . تفکیک شریانهای سواره و پیاده و وجود پارکینگهای روباز در ورودیهای اصلی ، زونهای آموزشی ، پژوهشی را به محیطی آرام و محیا برای آموزش تبدیل نموده است .