طراحی مرحله اول و دوم ساختمانها و سایت ستاد آماد و پشتیبانی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان در پروژه فوق نظر کارفرمای محترم را که طراحی سایت و سیویل سایتی با کاربری اداری و پشتیبانی و مستقل از هم بوده است را در سال 84 در دستور کار خود قرار داد . سایت پشتیبانی دارای ورودی و خروجی های مستقل و با راههای سواره عریض جهت تردد و قدرت  مانور ماشینهای سنگین در نظر گرفته شده است .

باراندازها و تخلیه و بارگیری در سایت فوق مهمترین دقدقه طراح در به نتیجه رساندن اهداف کارفرمای محترم بوده است و طراحی سایت می بایست از لحاظ پارامتر های حفاظت و ایمنی در مقابل حریق و پدافند غیر عامل مورد کنترل مضاعف قرار داده می شد.

مساحت کل زمین حدود 116000 متر مربع می باشد و تعداد 40 ساختمان در این سایت طراحی شده است .