طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان طراحی سایت و سیویل پروژه فوق را علاوه بر طراحی ساختمانهای آن بعهده داشته است . مساحت کل زمین حدود 42000 متر مربع و 28 ساختمان در آن جانمایی و طراحی گردیده است .سایت پروژه دارای اختلاف سطح است و در پاره ای از موارد تراسبندی شده است .