پروژه مجموعه ورزشی استخر نور
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مجتمع ورزشی و استخر نور به کارفرمایی شهرداری منطقه 12 تهران در دستور کار مهندسین مشاور نقش شارستان قرار گرفت.

سطح اشغال پروژه فوق 4200 متر مربع در محدوده  دهکده المپیک تهران می باشد.

در حجم پروژه از موج دریا الهام گرفته شد، هرچند کارفرمای محترم در زمان اجرا، به آن تن نداد.

به هر روی پروژه از استخر استانداردی با کاسه 12*25 و سالن بدنسازی، کافه و از همه مهمتر سونای خشک و تر که امکان استفاده مستقل از آنها بدون نیاز به ورود به فضای استخر ، وجود داشت

کارفرما طرح این قابلیت را با توجه به اهمیت استفاده از سوناها در ایام ماه رمضان توصیه نمود.

طرح کاسه استخر از نوادریست که یک کانال آدم رو دور تا دور کاسه آن تعبیه شده است.

این امتیاز، باعث می گردد زمان نشت و یا خوردگی تاسیسات، به راحتی قابل ترمیم خواهد بود.

در پروژه فوق از تأسیسات استاندارد و به روز استخر استفاده گردیده است .