بازسازی و تبدیل واحد مسکونی به فضای اداری
شرح خدمات انجام شده :