طراحی و نظارت معماری داخلی ساختمان مسکونی تهران نو
شرح خدمات انجام شده :