نمای مسجد علی بن ابی طالب (ع)
شرح خدمات انجام شده :