طراحی و ساخت دامداری 400 راسی (پرواری ) ماز دماوند
شرح خدمات انجام شده :