طراحی نمای مسجد علی بن ابیطالب
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

پرروژه فوق در حالی توسط شهرداری منطقه 7 تهران به مهندسین مشاور نقش شارستان واگذار گردید که در مرحله اجرا و پایان مرحله سفت کاری قرار داشت . پر واضح است که طراحی نمای پروژه ای که حجم آن ساخته شده است به مراتب دشوار تر از طرحیست که از ابتدا به مشاور سپرده می شود . به هر روی ، مهندسین مشاور نقش شارستان مبادرت به برداشت دقیق وضع موجود و نقشه برداری از احجام ساخته شده نبود و در مرحله بعدی طراحی نمای مسجد علی بن ابیطالب در دستور کار قرار گرفت . نمای پیشنهادی مهندسین مشاور نقش شارستان از ترکیبی از سنگ ، آجر نمای نسوز ، کاشیهای سنتی و ... ارائه گردید . نکته مهمتر اینکه علی رغم تأکید کارفرما بر ایجاد مناره ، محلی در این خصوص و در مرحله اجرا در نظر گرفته نشده بود . لذا مهندسین مشاور نقش شارستان مبادرت به طرح منار سبک با استفاده از آلومینیوم کامپوزیت نمود . منارهای یادشده با در نظر گرفتن ساپورتهایی از روی سقف و به صورت توخالی و پوششی از آلومینیوم کامپوزیت و با وزنی که برای سقف مد نظر قابل قبول باشد ، طراحی و مورد تأیید کارفرمای محترم قرار گرفت .