طراحی مرحله اول و دوم مسجد خوارزمی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

پس از تجربه خوب مسجد علی بن ابیطالب که فی ما بین شهرداری منطقه 7 و مهندسین مشاور نقش شارستان رخ داد ، کارفرمای محترم طرح اصلاحی مسجد دانشگاه خوارزمی را در دستور کار این مشاور قرارداد . متأسفانه در طرح فاز یک و دو این پروژه ، موضوعات ایمنی و ضوابط آتشنشانی و خروجی اضطراری دیده نشده بود و طرح داخلی از لحاظ دسترسی ها ، خروجی ها ، فضاهای خدماتی مانند کفشداری ، آبدارخانه و .. کمبود های اساسی داشت که طرح در نهایت با توجه به مقررات کارفرمای محترم به تأیید رسید.