طراحی ساختمانهای شهرداری سطح کشور
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

سازمان دهداریها و شهرداریهای کشور ، که از زیرمجموعه های وزارت کشور می باشد ، پروژه طراحی ساختمان شهرداریهای شهرهای در محدوده های جمعیتی 20000 نفر را در اقلیمهای مختلف کشور در دستور کار مهندسین مشاور نقش شارستان قرارداد . صورت مسئله از آنجا به وجود آمد که وزارت کشور بودجه معینی را در اختیار شهرهایی که ساختمان شهرداری مناسبی نداشتند قرار داد و هر شهر موظف به ساخت ساختمان شهرداری با بودجه معینی شده بود و در انتها پاره ای از شهر ها ساختمانها را به بهره برداری می رساندند و برخی از پیشرفت30 تا 70 برخوردار شده بودند . کاربری های انجام شده مشخص گردید ، با توجه به اعمال سلایق در زمینه متراژ ، نوع مصالح ، تعداد طبقات و ... نمی توان در نهایت خوشبین به بهره برداری ساختمانهای شهرداری با بودجه معین شده بود و یا در مواقعی پول تخصیص داده شده با سوء مدیریت و یا عدم تخصیص صرف طراحی بر اجرای ساختمان اداری ( بدون درنظر گرفتن نیازهای ساختمان شهرداری )

در این مرحله پژوهشکده به آن شد که طرحهای تیپی را با متراژ کارشناسی شده و با مصالح تأیید شده از طرف خود تهیه و در اختیار شهرداریها با بودجه کارشناسی نماید .

لذا مهندسین مشاور نقش شارستان در ابتدا ساختمان شهرداری منتخب وزارت کشور را بازدید و مورد نقد و بررسی قرارداد و در مراحل بعدی با مصاحبه از کارشناس ، مردم و بهره برداران به شاخص های معین کننده ای در زمینه تعداد و نوع فضاهای مورد نیاز و همچنین مساحت هر یک از جزء فضاها و متعاقب آن تعیین مساحت کلی ساختمان ها گردید . این مرحله مبنایی برای تهیه طرحهای کارشناسی شده ساختمان شهرداری شهرهای با جمعیت 20000 نفردر چهار اقلیم کشور گردید .