پروژه ها

انبار -صنعتی - خدماتی

طراحی و ساخت دامداری 400 راسی  ماز دماوند
طراحی - اجرا
طراحی و ساخت دامداری 400 راسی ماز دماوند

کارفرما : شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دامداری ماز دماوند

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

شهرک صنعتی اخوان
طراحی - نظارت
شهرک صنعتی اخوان

کارفرما : شرکت توسعه بازرگانی اخوان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1