طراحی و ساخت دامداری 400 راسی ماز دماوند
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

شرکت ماز دماوند با مراجعه به مهندسان مشاور نقش شارستان، ضمن معرفی و ارائه محدوده نقشه برداری شده یک زمین 4هکتاری در همجواری روستای وادان از توابع دماوند. طرح و اجرای این پروژه دامداری 400 رأسی گوساله پرواری را در دستور کار این مشاور قرار داد.

این دامداری شامل دو سوله هر یک به مساحت 600 متر مربع ( جمعاً 1200 متر مربع ) جهت نگهداری دام و همچنین محدوده بهاربند به مساحت 2000 متر مربع ( روباز)

سوله انبار به مساحت 550 مترمربع

ساختمان مدیریت به مساحت 100 مترمربع

ساختمان کارگری به مساحت 150 متر مربع و ... می باشد .

طرح آبیاری قطره ای درختان کاشته شده در محوطه (بالغ بر 2000 اصله درخت ) نیز توسط گروه تأسیسات این مشاور تهیه و اجرا گردید.

لازم به ذکر است که پروژه فوق در یک تپه واقع شده و تسطیح و از طرف دیگر تحکیم بسترخاک، یکی از چالشهای این مشاور جهت طراحی و ساخت پروژه یاد شده بوده است.

در مرحله بعدی مالکان پروژه طراحی و ساخت دو ویلای دوقلو را نیز در دستور کار مهندسان مشاور نقش شارستان قرارداد که در جای خود در مورد آنها توضیح داده شده است.