نمایشگاه قطعات خودرو - هتل المپیک
شرح خدمات انجام شده :