نمایشگاه دام و طیور - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :