نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :