نمایشگاه ایران فارما - نمایشگاه مصلا
شرح خدمات انجام شده :