نمایشگاه فرش دستبافت - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :