نمایشگاه صنعت ساختمان - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :