نمایشگاه صنعت خودرو - هتل المپیک
شرح خدمات انجام شده :