نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه ، استخر ، سونا - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :