نمایشگاه نفت و گاز - نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :