نمایشگاه نفت و گاز- نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :