نمایشگاه تبلیغات- نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :