نمایشگاه ساخت ایران- نمایشگاه بین المللی
شرح خدمات انجام شده :