ویلای متل قو
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مالک پروژه قصد ساخت ویلایی با ترکیب چند استوانه را داشت که به مهندسان مشاور نقش شارستان مراجعه  نمود

طرح یاد شده در متل قو (شمال ایران) از سالن استخر ، بدنسازی و سونا نیز برخوردار است .

تاکید کارفرمای محترم بر حجم استوانه ای و از طرفی به دست دادن طرحی با روابط داخلی ایده آل و استفاده از فرم و حجم استوانه از چالشهای این پروژه بود که با موفقیت به انجام رسید.