پلی کلینیک بهار
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

طرح یک پلی کلینیک تخصصی داندانپزشکی توسط شهرداری منطقه 7 تهران به مهندسان مشاور نقش شارستان واگذار گردید.

همانگونه که مستحضرید طراحی فضاهای درمانی از قوانین و استانداردهای پیچده ای طبعیت می کند و کنترلهای مضاعفی به غیر از کارفرما در وزارت بهداشت دارد.

این پروژه از اتاق های عمل، یونیتهای دندانپزشکی فضاهای استراحت بعد از عمل، رادیولوژی و ... برخوردار است و هم اکنون در مراحل پایانی اجرا می باشد .