مجموعه ورزشی مرودشت
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

طراحی این مجموعه ورزشی با زیربنای 3255 متر مربع توسط شهرداری منطقه 7 تهران در دستور کار مهندسین مشاور نقش شارستان قرار گرفت. سه سوله در سایت موجود بود که مقرر گردید طرح به نحوی در نظر گرفته شود که امکان اجرا در دو مرحله وجود داشته باشد، یعنی ابتدا فضاهای جانبی و خدماتی در جوار سوله های یاد شده طراحی و اجرا گردد و در مرحله آخر سوله های موجود، تخریب و نوسازی گردد.

(به دلایل اجتماعی، شهرداری منطقه7 تهران در ابتدای کار تخریب سوله های موجود را به صلاح نمی دانست.)