طراحی مرحله اول و دوم سالنهای ورزشی
شرح خدمات انجام شده :

با مجموع زیر بنای 650 متر مربع