طراحی سایت منطقه ویژه سلفچگان
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

فدراسیون تیراندازی ایران به جهت بومی سازی و تولید لوازم و تجهیزات الکترونیکی سالنها و همچنین اسلحه های ورزشی و تفنگ و .... دو قطعه زمین را جهت طراحی کارخانه جات مربوطه به مهندسین مشاور نقش شارستان معرفی نمود و این مشاور طرح محوطه و جانمایی فضایی هر یک از کارخانجات تولیدی را در سایتهای یاد شده تهیه و به تأیید مراجع ذیربط رساند.