طراحی سالنهای تیراندازی تیپ سراسر کشور
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

فدراسیون تیراندازی با توجه به آنکه استاندارد مدونی در زمینه طراحی و ساخت مجتمع های تیراندازی در سطح کشور در دست نداشت و این ورزش با سرعتی قابل ملاحظه نزد اقشار متوسط جامعه نیز جایگاه خود را پیدا کرده و روز به روز بر طرفداران آن افزوده می شد، مهندسین مشاور نقش شارستان را ابتدا جهت تدوین استانداردهای ساختمانی مجتمع ها و سالنهای تیراندازی و در مرحله بعد تهیه طرح تیپ برای سالنهای 10متر، 25متر، 50متر و ترکیبی و با ظرفیتهای 10 و 20 و 30 خط و ترکیبی در 23 تیپ را برای اجرا در سطح کشور و با مجموع زیربنای 60000 متر مربع در دستورکار قرار داد.

فدراسیون برآن بود که با ایجاد طرحهای متنوع و بدست آوردن برآورد دقیق از هزینه ساخت هر یک از تیپ ها و اعمال ضریب تورم و استفاده از آنها در سالهای آتی، مسیر روشنی را برای دوست داران راه اندازی سالنهای خصوصی و دولتی مهیا سازد.